Svenska Frimurare Lägret

 

 
 
Br. Lord Lazze X Eventhén
III°/StorStewartMästare

 

A.∙.L.∙.G.∙.D.∙.G.∙.A.∙.D.∙.U.∙.

Svenska Frimurare Lägret stiftades 1951, men dess historia sträcker sig längre tillbaka än så och har sina rötter i Storlogen av Hamburg stiftad år 1811 med rötter vidare direkt tillbaka till Londons Storloge år 1717. En man utan vars arbete kanske inget traditionellt frimureri i Sverige skulle kunna vara möjligt idag var Br. John Trollnäs, 33°, 94°. Han blev tidigt en hängiven student av klassisk filosofi, esoterik, forntida och modern religion, historia och de olika mystiska traditionerna som verkat genom historien.  Verkade i Danmark och därefter i Tyskland med bland annat universitetsstudier i humaniora och studier i homeopati.
 
I Hamburg recipierade Br. Trollnäs 1929 i Logen Karl Friedrich zum Goldenen Tau under Storlogen i Hamburg vilken arbetade efter Schröder-riten. Under det följande året blev han även passerad och rest, det vill säga erhöll medbroder- och mästargraden. Genom sin breda kunskap och stora engagemang befordrades han snabbt, och installerades som presiderande mästare kort därefter i sin loge och anslöt sig både till den Skotska Riten och till Memphisriten.
 
Genom det nationalsocialistiska maktövertagandet 1933 kom de tyska frimurarna att gå en svår tid till mötes. Inte att några direkta förföljelser ägde rum till att börja med, men frimurare misstänkliggjordes oskyldigt från myndigheternas sida och de åsidosattes i deras karriärer och vid tjänstetillsättningar. Från tiden efter 1935 förändrades läget drastiskt och logerna tvingades att stänga, och arkiv och bibliotek beslagtogs av SS och Gestapo. Flera storämbetsmän drabbades också av husarrest och några blev även skickade till arbetsläger. Många var rädda att hela frimureriet skulle gå sin död till mötes.

Den hamburgska storlogen lösta alla sina medlemmar från sina förpliktelser redan den 15 april 1933 och höll sin sista sammankomst 10 juli 1935 (den i Tyskland idag verksamma AFuAMvD - Großloge der Alten Freien und Angenommenen Maurer von Deutschland i Berlin har indirekta historiska förbindelser med den gamla Storlogen i Hamburg, vilken stiftades 1949 genom en sammanslagning av flera tyska storloger, ej att förväxla med den samma år bildade Vereinigten Großlogen von Deutschland - Bruderschaft der Freimaurer).

Br. Trollnäs gavs då av den hamburgska storinstruktionslogen av installerade mästare Zum die Drei Licht patenter för det blå frimureriet och den Kungliga Bågen (enligt hamburgrit, med rätt att anta egen), storlogen var då av myndigheterna stängd, för att arbeta vidare i det traditionella frimureriet med utgångspunkt i sitt hemland Sverige. Från Högsta Rådet i Leipzig erhöll han kort efter även patenter för Skotska Ritens och Memphisritens höggradsfrimureri. Dessa kom senare, efter kriget, att konfirmeras.
 
Under återresan hem, vilken skedde landvägen och till en ny lärartjänst i Lund, knöt han viktiga kontakter och förbindelser med danska frimurare vilka senare kom att få avgörande betydelser. I Köpenhamn lärde han känna att det fanns en del isolerade frimurare (äkta frimurare vilka saknade direkt medlemskap i enskild loge) boende i Sverige, och han utrustades med kontaktuppgifter till dessa. Genom att kriget kom så låg verksamheten till stor del nere, men då freden stabiliserats och livet började återvända till det normala under slutet av 1945 och början 1946 så började Br. Trollnäs att ta kontakt med de frimurare i Sverige vilka stod utanför det dominerande Svenska Systemet. 

Arbetet gick till en början långsamt men den 12 maj 1951 beslöt man sig för att stifta en loge i Lund och vid en logekväll på Grand Hotel i Lund den 23 september 1951 kunde man konsekrera den första logen vilken gavs namnet Logen Nr 1 De Trenne Pyramiderna, Or. Lund. Av tradition inom SFL har sedan dess Generalförsamling alltid hållits under pingsthelgen i Lund, efter dagen då man beslöt att bilda logen. Denna samling vilken kan ses som SFL: s allra första. 1956 stiftades Logen Nr 2 Acacian, Or. Halmstad och Instruktionslogen Nr 0 Lejonet Till De Tre Facklorna av Installerade Mästare. Därmed var Logeförbundet Svenska Frimurare Lägret ett faktum.

Orsaken till att ett logeförbund bildades var dels att moderlogen i Hamburg hade upphört att existera genom ett myndighetsbeslut år 1936 och kriget hade decimerat brödernas antal så stort att dess arbete ej kunde återupptagas efter freden, och dels att beklagliga överenskommelser gjorts mellan kontinentala storloger och Svenska Stora Landslogen i Stockholm (S.F.M.O., vilket arbetade efter det konfessionella Svenska Systemet) om att inga andra reguljära arbetsloger, av samtliga riter och system, skulle arbeta i Sverige bortsett från dem vilka var patenterade av Svenska Stora Landslogen. Bröderna valde därför det enda tillgängliga alternativet, och beslöt sig gå sin egen väg men att alltid hålla dörren upp för den dagen en förändring inom och för det frimureriska läget i Sverige skulle komma. Privata och vänskapliga förbindelser upprätthölls med loger och enskilda frimurare över hela världen, men dessa kunde på grund av ovannämnda orsaker tyvärr icke bli fullständiga.
 
1957 stiftades Logen Nr 3 Brödrakedjan, Or. Göteborg, och året efter Logen Nr 4 Veritas, Or. Helsingborg. Bröderna arbetade nu i utöver de självklara blå graderna även i den Kungliga Bågen och Skotska Riten på en traditionell och konfessionsfri grund. S.F.L. nådde sin höjdpunkt under den första delen av 1960-talet då den räknade runt 350 medlemmar och planer på att öppna även en loge i Stockholm fanns men dessa skrinlades av olika orsaker.
 
Under 70- och 80-talen sjönk medlems- och aktivitetsnivån inom S.F.L., främst på grund av brödernas höga medelålder, och därmed bristande nyrekrytering med resultatet att under 90-talet så nedlade logerna sina verktyg en efter en. Trots det mörka som skedde under 90-talet så fanns det trots det ett antal ljusglimtar, i att ett antal yngre män började söka sig till S.F.L. och det traditionella frimureriet. Men detta var trots allt inte tillräckligt och den sista logen Logen Brödrakedjan i Göteborg slog sitt sista hammarslag den 16 april 2006. Bidragande var också att vår stiftarebroder Trollnäs, som förövrigt erhöll professors titel från Gregoriana i Rom, nedlade sina jordiska verktyg 1970. Men han verk fortsattes under 30 år till av hans son. Varken Svenska Frimurare Lägret eller någon av dess loger upplöstes helt, utan förklarades därefter bara som vilande.
 
Ett antal bröder valde att inte passivt invänta en förändring, utan dessa beslöt i augusti 2006 att bilda Humanitära Sällskapet Den Räta Vinkeln. Syftet var att dels fungera som en sammanhållande kraft för de kvarvarande bröderna, att hålla i Sverige information tillgängligt om det traditionella och konfessionsfria frimureriet för de intresserade samt att samla intresserade kandidater - fram tills den dag då Svenska Frimurare Lägrets loger och bröder åter skulle börja mura den svenska delen av det Stora Tempel vilket utgör mänsklighetens Universella Broderskap.
 
Intresset visade sig vara stort och redan vid årsskiftet 2008/2009 återupptog Logen Brödrakedjan sitt arbete. Inom ett år var samtliga av de gamla logerna åter arbetande och två nya hade bildats. Dessutom hade också en forskningsloge bildats. En storloge behövdes nu även till namnet (S.F.L. var stiftad som sådan, och under hela sin historia fungerat som sådan, men valt av jurisdiktionella att inte avvända termen "storloge" i sitt officiella namn) och i enlighet med de gamla traditionerna utropades den under generalförsamlingen i Lund 2010. På kort tid kom den att erkännas av ett antal betydande kontinentala storloger och fick även en inbjudan an ansluta sig till den traditionella storlogefederationen United Grand Lodges of Europé (med sekretariat i Paris – Grand Loge de France).
 
I november 2010 erhöll även Storlogen i Sverige patenter för MacBride-riten och Urgamla och Antagna Skotska ritens symboliska grader. Samverkan inleddes även med Supremo Consiglio dei Sovrani Grandi Ispettori Generali del 33° ed Ultimo Grado del Rito Scozzese Antico ed Accettato – Giurisdizione Italiana. Vilket gav bröder möjligheten att bli initierad och arbeta i denna rit på ett traditionellt sett.
 
Dessvärre såg delar av Sveriges övriga frimureri inte på detta arbete med blida ögon, och omfattande och oförsvarliga försök gjordes att smutskasta S.F.L. och dess ledande bröder. Ett antal individer vilka gjort sig omöjliga inom en annan frimurereisk organisation sökte sig också till S.F.L. under falska förevändningar. Resultatet av detta skadade S.F.L. svårt.
 
I juni 2011 beslöts om att ingå en tillfällig union med Traditionella Storlogen av Italien, och Storlogen av Sverige ombildades till Distriktsstorlogen av Sverige. Fokus kom att läggas på studier under denna period. Svenska Frimurare Lägret förklarades som vilande, och tillgångarna fördes över till en stiftelse.

 

 
 

 

Lazze X events | Mobäcksgatan 29 | 216 24 Malmö | tel: 040 - 13 34 48
Mobil: 070 - 732 58 47 | lazzex@lazzex.com